Seuran säännöt

Lacrosse Lahti ry:n säännöt                                                                          14.4.2015

 1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lacrosse Lahti ry ja sen kotipaikka on Lahti. Lacrosse Lahti ry kuuluu jäsenyhdistyksenä Suomen Lacrosseliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi.

 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää lacrossea ja sen johdannaislajeja Lahdessa. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoituksia, hankkii tarvittavia välineitä sekä järjestää turnauksia, otteluita ja leirejä. Yhdistys järjestää esitelmiä, ryhmien ohjausta ja opastusta sekä toimittaa julkaisuja. Yhdistys pyrkii toimimaan yhteistyössä Lahden seudun muiden urheilujärjestöjen kanssa ja edistämään lacrossen tunnettavuutta Lahden seudulla.

Toiminnan tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja jäsenistöltä. Lisäksi yhdistys ottaa vastaan julkisia avustuksia ja lahjoituksia sekä pyrkii hankkimaan jäsenille talkootöitä ja myymään mainostilaa.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa edistää sen toimintaa. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Jäsen sitoutuu maksamaan yhdistyksen syyskokouksessa määrittelemän jäsenmaksun. Eri jäsenlajeille voidaan vahvistaa erisuuruinen jäsenmaksu. Jäsenen on liittyessään ilmoitettava hallitukselle koko nimensä, kotipaikka ja sähköpostiosoite.

 3. Jäsenlajit

Yhdistyksen jäseniä ovat:
Seurajäsen, joka koskee yhdistyksen joukkueiden edustajia ja toimihenkilöitä.
Juniorijäsen, joka on alle 15 – vuoden ikäinen joukkueen edustaja tai toimihenkilö, mutta jolla ei ole äänivaltaa yhdistyksen toiminnassa.
Tukijäsen, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa, mutta jolla ei ole äänivaltaa yhdistyksen toiminnassa eikä voi toimia yhdistyksen luottamustehtävissä.

 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi koska tahansa erota yhdistyksestä kirjallisella eroanomuksella yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle. Jäsenmaksua ei palauteta eronneelle jäsenelle.
Jäsen voidaan myös erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, mikäli tämä on toiminut yhdistyksen sääntöjen ja hengen vastaisesti. Halutessaan jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen erottamista. Jäsen voidaan myös erottaa, mikäli tämä ei ole maksanut jäsenmaksuaan kalenterivuoden loppuun mennessä.

 5. Kielletyt aineet

Yhdistyksen jäsenet sitoutuvat noudattamaan kilpailuissa Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön ja muihin Suomen allekirjoittamien kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

 6. Kilpailusäännöt

Yhdistyksen joukkueiden pelaajat noudattavat liiton kilpailusääntöjä ja kansainvälisiä (FIL, Federation of International Lacrosse) sääntöjä. Yhdistyksen jäsenet ja joukkueiden pelaajat noudattavat yhdistyksen omia kilpailusääntöjä.

 7. Päätöksenteko

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät seurajäsenet yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen päätökset toimeenpanee hallitus.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa, ennen liiton kevätkokousta. Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-joulukuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii nimettyyn asiaan.

Yhdistyksen kokouksissa kullakin seurajäsenellä on käytössään yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee äänienemmistö. Henkilövaaleissa, joissa ehdokkaita on enemmän kuin tarjolla olevia paikkoja, käytetään suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan, tulee päätökseksi mielipide johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi henkilövaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Alle 15-vuotiailla jäsenillä ei ole äänioikeutta.

Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka heidän kummankin estyneenä ollessa joku hallituksen jäsenistä.

 8. Yhdistyksen kokousten kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 9. Kevätkokous

Kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  4. kaksi äänenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Todetaan äänimäärä ja muut paikallaolijat
 5. Hyväksytään kokouksen esityslista
 6. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus edellisestä toimintavuodelta ja päätetään sen vahvistaminen
 7. Käsitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan kertomus edellisestä toimintavuodelta
 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 9. Käsitellään yhdistyksen aloitteet liiton vuosikokoukselle tai muille yhdistyksen tarpeelliseksi katsomille tahoille
 10. Valitaan edustajat (enintään kaksikymmentä henkilöä) ja heille varajäsenet liiton kokouksiin tai ylimääräisiin kokouksiin ja päätetään heidän matkakorvauksistaan.
 11. Valitaan tarvittaessa ehdokkaat liiton hallitukseen ja puheenjohtajaksi
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 13. Käsitellään jäsenten aloitteet hallitukselle
10. Syyskokous
 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle; puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Todetaan äänimäärä ja muut paikallaolijat
 5. Hyväksytään kokouksen esityslista
 6. Valitaan tarvittaessa puheenjohtaja seuraavalle kaksivuotiskaudelle
 7. Vahvistetaan hallituksen muiden jäsenten määrä (neljä, kuusi tai kahdeksan)
 8. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi hallituksen jäsenet
 9. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi hallituksen 1. ja 2. varajäsen
 10. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi yhdistykselle toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 11. Käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelmaksi
 12. Asetetaan tarvittaessa yhdistykselle toimikuntia niihin jäsenet
 13. Määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle
 14. Käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan toimintavuoden talousarvioksi
 15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 16. Käsitellään jäsenten aloitteet hallitukselle

 11. Yhdistyksen hallitus

Hallituksen toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta.
Hallituksen jäseniä ovat syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja neljä (4), kuusi (6) tai kahdeksan (8) vuodeksi kerrallaan valittua hallituksen jäsentä sekä vuodeksi kerrallaan valitut kaksi (2) varajäsentä. Varajäsenellä on ääni- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa vain varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä.
Hallituksen jäsenen erotessa tai tullessa pysyvästi estyneeksi siirtyy ensimmäinen varajäsen hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Päätösvalta hallituksessa tapahtuu kohdan 7. mukaisesti äänienemmistöllä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan toimesta ja kokous on päätösvaltainen kun kokouskutsu on toimitettu hallituksen varsinaisille jäsenille sähköpostilla ja kun paikalla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallitus hoitaa yhdistyksen asioita yhdistyksen vahvistaman toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Hallitus edustaa yhdistystä. Puheenjohtaja tai hänen estyessään varapuheenjohtaja hyväksyy yhdistyksen laskut. Hallitus pitää listaa maksaneista jäsenistä. Alle 15-vuotiasta ei voida valita hallituksen jäseneksi.

 12. Yhdistyksen toimihenkilöt

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka toimii puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajan ollessa estyneenä, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Tarvittaessa toimihenkilöt puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun ottamatta voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.

 13. Yhdistyksen nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai muu hallituksen jäsen aina kaksi yhdessä. Hallituksen ulkopuolinen ei voi olla yhdistyksen nimenkirjoittaja. Nimenkirjoittajan muutokset on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

 14. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle vähintään kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

 15. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, mikäli siitä on yhdistyksen kokouskutsussa erikseen mainittu. Muutosehdotus on hyväksytty kun se on kokouksessa saanut vähintään kolme neljäsosan (¾) enemmistön äänistä. Muutosehdotuksia voi tehdä hallitus tai yksittäiset jäsenet. Sääntömuutos on merkittävä yhdistysrekisteriin.

Yhdistys voidaan purkaa, mikäli siitä on yhdistyksen kokouskutsussa erikseen mainittu. Purkausehdotus on hyväksytty kun se on kokouksessa saanut vähintään kolme neljäsosan (¾) enemmistön äänistä. Yhdistyksen purkauduttua siitä on ilmoitettava liitolle ja yhdistysrekisteriin.

Yhdistyksen varat on purkautumispäätöksen jälkeen luovutettava näiden sääntöjen mukaiseen toimintaan.

Jäsenet ovat hyväksyneet säännöt 14.4.2015 seuran kevätkokouksessa.